Buscar neste blog

11 de mar. de 2009

O vertedoiro da vergoña

Panorámica do Mallón, na zona de Gradín

O deterioro da paisaxe é evidente

A praia utilízase como vertedoiro de lixo


Os verquidos comezaron hai aproximadamente tres anos


Continúa impunemente e imparable o proceso de degradación da costa de Gradín. O Mallón, a praia á que acudían nos anos noventa os mozos a celebrar a noite de San Xoán, rematou convertida nun vertedoiro municipal de lixo. Logo de tres anos de verquidos e queimas, a zona presenta un deterioro evidente e incomprensible. Engadimos máis preguntas ás formuladas no 2007. No caso dos vertedoiros, non se aplica a lei de costas? Para que ten o Concello un punto limpo? Onde están os grupos ecoloxistas da illa?

10 comentarios:

 1. So faltaria que a culpa fose dos ecoloxistas, que se aburriron de denunciar esto. A culpa é do Concello, que non teñen vergonza. Non te preocupes, os precedentes son: vertedoiro do bao, oasis e posiblemente un hotel, de quen eran os terreos?, dos defensores do pobo, do seu pobo, non do noso. Vertedoiro de niño de corvo, o Igafa, terreos comunais, capricho de la mujer de González Laje, (permíteme unha maldade), que penso que conoces, a laje, non á mulller. Finalmente, que farán en gradín? Non o sei, pero seguro que será en beneficio dos mesmos, non do pobo.

  ResponderEliminar
 2. Con toda probabilidade tratase dun caso de MOBBING MEDIAMBIENTAL con fins inmobiliarios. No campo degradan a zona para recalificar e urbanisar as terras. Nas cidades para conseghir pisos e especular degradan os inmobles, quitan buzons, rompen pechaduras,ponhen veciños indesexables e incluso cortan a lus e a aghua.

  ResponderEliminar
 3. E o Seprona non ten competencias nisto?

  ResponderEliminar
 4. O caso é grave. Pero a min ainda me parece máis grave a desaparición da cara esculpida en pedra que había no Aguiuncho e que agora está sepultada por un espigón, se é que ainda existe.

  ResponderEliminar
 5. Unha mostra máis da desfeita medioambiental. Adeus para sempre adeus praia do Lagartiño e peirao dos Carcamáns. Adeus para sempre adeus Aguiunhco. Quen se beneficia disto?. Algúns presumen do orgullosos que somos do noso. Esto o que dá é noxo. Un porto desproporcionado para albergar umha flota desproporcionada e improductiva, e os problemas dos mariñeiros sen resolver. Volvo a postar un artigo sobre o "sector" mexilloeiro para o que lle interese http://acentogallego.typepad.com/acentogallego_la_bitcora_/2008/11/las-exageraciones-ol%C3%ADmpicas-de-la-voz-en-torno-al-mejillon-de-batea.html

  O mesmo se pode decir da senda perimetral ou da estrada que vai destrozar boa parte da costa. Co argumento de levar o tráfico pesado fora do pobo, lévano a un dos tramos máis sensibles e fermosos que nos quedaban. A solución de pasala polo medio da Braña da Veiga é alucinante. Mais que desviar ó tráfego do pobo habia que desviar algúns que son pesados de verdade.

  ResponderEliminar
 6. hai que joderse!!

  http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009031700_17_306865__Arousa-punto-limpio-Monte-Formigas-acaba-vertidos-incontrolados-municipio

  ResponderEliminar
 7. Ai, Fito, Fito. "El punto limpio de A Illa ha permitido acabar con algo que no habían logrado las sanciones" (sic). E logo, cantas sancións houbo ata o de agora?... Outra cousa, o Monte das formigas é comunal, ónde se acordou a cesión ó Concello?, cantos anos hai que non se convocan eleccións na Xunta de Montes?, viva a democracia. Fala tamén o artigo das continúas iniciativas de concienciación, sobre todo dirixidas ós máis pequenos. Debe ser verdade, porque os máis grandes estamos en pelotas no que a sensibilidade medioambiental se refire. Sen negar que o punto limpo é un adianto, esta propaganda barata (Periplaneta orientalis, é decir, cascuda) dá noxo. Rexeneración de Gradín xa!, senón a solución pasa polos tribunais. O responsable é o Concello. Está a cometer un delito ecolóxico. A querela poderia ser do estilo:
  Por infracción do art.325.1. do C.P. que dí: Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, ... Podería ademáis concurrir a agravante prevista no art. 326 "Se impondrá la pena superior en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones". Podería tamén incumplir o art.329 que dí:
  "1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas,... con motivo de sus inspecciones hubieren silenciado la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años o la de multa de ocho a veinticuatro meses".
  Sería interesnte facerse con fotos. Antes queimaban os xoves. Advertirlle ós operarios que presumiblemente están a cometer un delito, polo que se poden negar a realizar ese traballo, ou o que é peor, que ate poderían ser responsables destes feitos, sendo causa da perda do posto de traballo. Xa verán como despois os concelleiros recúan e dín que eles non lles mandaron botar nada alí. No caso de prosperar a querela poderíase inhabilitar ó Alcalde e ó Concelleiro responsable. Ala, mirade como vos podedes desfacer deles. Fodámonos todos, si é con amor mellor. E recordade, non tirar os condóns en calquer sitio. Podedes ir ó puto limpo.

  ResponderEliminar
 8. O Concello vulnera a Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas.

  Quizás sexa un pouco largo, mais tentarei resumilo. Máis alá da posible infracción penal, como mantiña no anterior post, o Concello está a vulnerar a lei de costas, que era a pregunta que se plantexaba na noticia. A vía para denunciar esta infracción non é a penal, é a administrativa.

  Comenzamos:

  PORQUÉ COMETE UNHA INFRACCIÓN

  1ºPORQUÉ HAI VERQUIDO

  Artículo 56.

  1. Las disposiciones de la presente sección son de aplicación a los vertidos, tanto líquidos como sólidos, cualquiera que sea el bien de dominio público marítimo-terrestre en que se realicen.

  3. Estará prohibido el vertido de residuos sólidos y escombros al mar y su ribera, así como a la zona de servidumbre de protección, excepto cuando estos sean utilizables como rellenos y estén debidamente autorizados.

  2º DENTRO DO ÁMBITO TERRITORIAL FIXADO POLA LEI

  art.23

  1. La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

  3º PORQUE ESTÁ PROHIBIDO

  Artículo 25.

  1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:

  5. El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración.)

  (Este artículo que sigue ten relevancia a efectos da infracción penal, si recordades actuaba como agravante)

  Artículo 57.

  1. Todos los vertidos requerirán autorización de la Administración competente, que se otorgará con sujeción a la legislación estatal y autonómica aplicable, sin perjuicio de la concesión de ocupación de dominio público, en su caso.

  ÓRGANO COMPETENTE PARA VIXIAR O CUMPRIMENTO DA LEI NESTE APARTADO

  Artículo 110.

  Corresponde a la Administración del Estado, en los términos establecidos en la presente Ley:

  3. La tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres...

  INFRACCIÓNS

  Artículo 91.

  1. Las infracciones se clasificarán en leves y graves.

  2. Serán infracciones graves:

  G. La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no permitidos por la presente Ley.

  NON HAI PRESCRIPCIÓN DA FALTA

  Artículo 92.

  El plazo de prescripción de las infracciones será de cuatro años para las graves y un año para las leves, a partir de su total consumación. No obstante, se exigirá la restitución de las cosas y su reposición a su estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.

  RESPONSABLE

  Artículo 93.

  Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas siguientes:

  2. ..., el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta ...

  SANCIÓNS

  3. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, el órgano administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal, absteniéndose aquel de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa.

  OBLIGACIÓN DE REPARACIÓN

  Artículo 95.

  1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente.

  MULTAS

  Artículo 97. Redacción según Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Subsecretaría.

  1. Para las infracciones graves, la sanción será:

  1.

  En los supuestos de los apartados a, d, f, g e i del artículo 91.2, multa de hasta 300.506,05 euros (50 millones de pesetas).
  Se considerará como circunstancia atenuante, pudiendo reducirse la cuantía de la multa hasta la mitad, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción, en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.

  OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR
  CAPÍTULO III.
  PROCEDIMIENTO Y MEDIOS DE EJECUCIÓN
  SECCIÓN 1. PROCEDIMIENTO

  Artículo 101.

  1. Los funcionarios y autoridades correspondientes estarán obligados a formular las denuncias, tramitar las que se presenten y resolver las de su competencia, imponiendo las sanciones procedentes.

  AGARDO QUE SE ENTENDA MÁIS OU MENOS.

  ResponderEliminar
 9. é incrible a falta de sensibilidade...

  http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009031800_17_307236__Arousa-obras-ampliacion-Xufre-sepultan-escultura-Camilo-Otero

  ResponderEliminar
 10. Hoxe Fito fixo os deberes. Igual que onte me queixaba hoxe doulle os meus parabéns, pero ollo, que esto non sexa unha de cal e outra de area. É curioso ademáis que recolla deununcias e preocupacións recollidas neste blog. Parabéns ó autor do mesmo e a todos aqueles que achegan as súas opinións. Só unha cousiña, os sectores económicos o que reclamaban era un peirao acorde ás necesidades, non que se arramblara con todo como están a fecer estes artistas de gran valor destructivo.

  ResponderEliminar

A responsabilidade dos comentarios é unicamente de quen os escribe. A administración do blog eliminará os comentarios que estime conveniente.